Thông tin chi tiết sách
[Đăng ngày: 25/07/2016 ]

Những bậc tôn sư nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam / Nhóm Trí thức Việt biên soạn. - H. : Thời đại, 2014. - 238tr.; 21cm. - (Tủ sách "Việt Nam - Đất nước, con người")

 Tóm tắt: Giới thiệu 29 nhà sư phạm xuất sắc, những gương mặt bậc tôn sư ưu tú, đại diện cho tài năng và đạo đức của dân tộc ta trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam từ khi lập quốc đến trước Cách mạng tháng Tám 1945.
▪ Từ khóa: LỊCH SỬ | VIỆT NAM | NHÀ GIÁO | NHÂN VẬT LỊCH SỬ
▪ Ký hiệu phân loại: 370.92 / NH556B

PHÒNG MƯỢN:

- Còn trong kho: MVL.018091; MVL.018092

PHÒNG ĐỌC:

- Còn trong kho: DVL.016415Các sách khác