Thông tin chi tiết sách
[Đăng ngày: 05/09/2016 ]

Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam tinh tuyển / Đặng Hà Linh tuyển chọn. - H. : Thông tấn, 2016. - 205tr.; 21cm

Tóm tắt: Sưu tầm, tuyển chọn một số tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam về tình yêu đất nước, cuộc sống.
▪ Từ khóa: VĂN HỌC DÂN GIAN | VIỆT NAM | TỤC NGỮ | CA DAO | GỮ
▪ Ký hiệu phân loại: 398.809597 / T506NG

PHÒNG MƯỢN:

- Còn trong kho: MVL.020566; MVL.020567

PHÒNG ĐỌC:

- Còn trong kho: DVL.018922

PHÒNG LUÂN CHUYỂN:

- Còn trong kho: LC.032657; LC.032658

 Các sách khác