Thông tin chi tiết sách
[Đăng ngày: 05/09/2016 ]

Thuốc Bắc - trí tuệ dưỡng sinh 1000 năm không già / Tào Nga biên dịch. - H. : Nxb. Thời đại, 2016. - 211tr.; 19cm

 Tóm tắt: Tìm hiểu về cây thuốc Đông y. Giới thiệu 60 loại thuốc bắc phải dùng để dưỡng sinh trị bệnh và những điều cấm kỵ khi dùng thuốc.
▪ Từ khóa: THUỐC BẮC | BÀI THUỐC | Y HỌC DÂN TỘC | DƯỠNG SINH | TRỊ BỆNH
▪ Ký hiệu phân loại: 615.88 / TH514B

PHÒNG MƯỢN:

- Còn trong kho: MVV.021569; MVV.021570

PHÒNG ĐỌC:

- Còn trong kho: DVV.021782

PHÒNG LUÂN CHUYỂN:

- Còn trong kho: LC.032685; LC.032686Các sách khác