Thông tin chi tiết sách
[Đăng ngày: 05/09/2016 ]

Truyện ngắn Hồ Phương : Tập truyện ngắn / Hồ Phương. - H. : Hồng Đức, 2016. - 298tr.; 19cm

 Tóm tắt: Giới thiệu tập truyện ngắn hiện đại Việt Nam của tác giả Hồ Phương.
▪ Từ khóa: VĂN HỌC HIỆN ĐẠI | VIỆT NAM | TRUYỆN NGẮN
▪ Ký hiệu phân loại: 895.922334 / TR527NG

PHÒNG MƯỢN:

- Còn trong kho: MVV.021563; MVV.021564

PHÒNG ĐỌC:

- Còn trong kho: DVV.021779

PHÒNG LUÂN CHUYỂN:

- Còn trong kho: LC.032679; LC.032680Các sách khác