Thông tin chi tiết sách
[Đăng ngày: 25/01/2018 ]

Lớp học đột phá : Cải cách đột phá sẽ thay đổi thế giới như thế nào? / Clayton M. Christensen, Michael B. Horn, Curtis W. Johnson ; Dịch: Nguyễn Dương Hiếu..... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 408tr.; 21cm Tên sách tiếng Anh: Disrupting class : How disruptive innovation will change the way the

 Tóm tắt: Phân tích sự bất ổn trong hệ thống giáo dục Hoa Kì và những khó khăn của nhà trường để chứng minh nhu cầu đột phá trong giáo dục. Đề xuất về cải cách và tái cấu trúc, những mô thức để giúp hiện thực một nền giáo dục thích ứng với năng lực, tính cách của từng học sinh
▪ Từ khóa: CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC | GIÁO DỤC | ĐỔI MỚI
▪ Ký hiệu phân loại: 371.3 / L466H

PHÒNG MƯỢN:

- Còn trong kho: MVL.022699; MVL.022700

PHÒNG ĐỌC:

- Còn trong kho: DVL.021430

PHÒNG LUÂN CHUYỂN:

Các sách khác