Sự kiện
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX thành công tốt đẹp

 Đại hội đã thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm 2015 – 2020. Đó là tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa Bắc Ninh – Kinh Bắc. 


Về phát triển kinh tế, tỉnh tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thực hiện phát triển bền vững; tạo bước đột phá thúc đẩy phát triển dịch vụ, ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; chú trọng phát triển nông nghiệp chất lượng cao, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị. Bên cạnh đó, Bắc Ninh phải giải quyết tốt vấn đề môi trường; nâng cao chất lượng giáo dục, nguồn nhân lực và các lĩnh vực văn hóa – xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; giữ vững an ninh quốc phòng để phấn đấu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong những năm 20 của thế kỷ 21.

 

 

 Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020 
phát biểu bế mạc Đại hội. (Ảnh: KS)

 

Với quyết tâm xây dựng Bắc Ninh ngày càng phát triển trong giai đoạn tới, Đảng bộ tỉnh đã đề ra những mục tiêu chủ yếu với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân hàng năm đạt 10,5 - 11,5%; phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn năm 2020 đạt 24.750 tỷ đồng, tăng bình quân 11,6%/năm. Trong đó công nghiệp và xây dựng tăng bình quân 11,3 - 12,6%; dịch vụ tăng 9,0 - 9,1%; nông, lâm và thủy sản tăng 0,8%. Đến năm 2020, tỷ trọng nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 2,6%; công nghiệp và xây dựng là 75,3%; dịch vụ là 22,1%. GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) năm 2020 đạt 9.000 USD. Tỷ lệ đô thị hóa năm 2020 đạt 40 - 45%. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 đạt trên 60%.

Đối với các lĩnh vực văn hóa - xã hội, Bắc Ninh phấn đấu giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị còn 2,5%; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 giảm còn 2,5%; môi trường được cải thiện, cơ bản không còn tình trạng ô nhiễm ở các làng nghề; 100% dân số đô thị và nông thôn được dùng nước sạch; phát triển nguồn nhân lực, tỷ lệ lao động qua đào tạo là 70%; giải quyết việc làm bình quân hằng năm cho 27.000 lao động. Thực hiện tốt công tác an ninh quốc phòng, giữ vững tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp; phấn đấu kiềm chế, giảm tai nạn giao thông hằng năm...

Về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ tỉnh tiếp tục nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phấn đấu hằng năm có từ 80% tổ chức cơ sở Đảng trở lên đạt trong sạch vững mạnh, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên; mỗi năm kết nạp trên 1.400 đảng viên mới; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, nội chính và công tác dân vận của Đảng. Mở rộng dân chủ, xây dựng chính quyền vững mạnh, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020 khẳng định: Sau 3 ngày làm việc dân chủ, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Với tinh thần khách quan, trung thực, nhìn thẳng vào sự thật, Đại hội đã đánh giá đúng mức những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những yếu kém, tồn tại, nguyên nhân của những ưu, khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, từ đó xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn phát triển 5 năm tới 2015 - 2020. 

 

 

Đồng chí Tô Huy Rứa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh 
khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. (Ảnh: KS)


Nhằm phát huy kết quả của Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp uỷ và tổ chức Đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết Đại hội đến từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội, mỗi Đảng bộ cần tập trung chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể toàn khóa và từng năm, phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được phê duyệt và tình hình thực tế của địa phương.

 

 

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, mỗi Đảng bộ cần xác định nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện để có giải pháp thúc đẩy kịp thời, năng động, sáng tạo; tạo ra sự bứt phá mới về các mặt kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đáp ứng sự mong đợi và hy vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Đại hội đã bầu ra 17 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đại diện cho Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.