Sự kiện
Bế mạc Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khoá XVII: Thông qua 22 Nghị quyết quan trọng

  

Chủ tọa biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa 17.

 

 
 
Với sự thống nhất cao, trong phiên bế mạc, các đại HĐND biểu quyết thông 16 Nghị quyết về: Kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015; Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2016-2020; Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; Quyết toán ngân sách tỉnh Bắc Ninh năm 2014; Thực hiện dự toán ngân sách năm 2015, dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2016; Phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2016 tỉnh Bắc Ninh; Phê duyệt danh mục các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha, đất rừng dưới 20 ha và dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2016 trên địa bàn tỉnh; Đặt tên đường, tên phố thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh (giai đoạn 1); Bổ sung một số chế độ chính sách đối với ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020; Ban hành quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, giáo dục nghề nghiệp từ năm học 2015-2016 trên địa bàn tỉnh; Quy định chế độ đãi ngộ đối với nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; Hỗ trợ chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc tại Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh; Quy định Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Nâng mức hỗ trợ kinh phí đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở lưu trú, khách sạn cao cấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Phê chuẩn kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2016; Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2016; Chương trình các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2016. Như vậy tại kỳ họp này, HĐND đã thông qua 22 nghị quyết.

Trước đó, trong phiên họp toàn thể buổi sáng tại hội trường HĐND tiến hành thảo luận và thực hiện phiên chất vấn, trả lời chất vấn. Lãnh đạo các Sở NN và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên môi trường, Ban quản lý các khu CN, Xây dựng, Nội vụ; Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Điện lực…giải trình các vấn đề: Tăng trưởng kinh tế, các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, nước sạch vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới; chính sách hỗ trợ khách sạn và đầu tư một số công trình lớn; cơ chế điều tiết tài chính để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cấp huyện và các xã ven khu CN; vấn đề xử lý rác thải và tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề và Cụm công nghiệp làng nghề; tiến độ thi công công trình lớn; hỗ trợ phụ cấp cán bộ không chuyên trách ở thôn, khu phố, tăng bậc lương với cán bộ xã và cơ sở; chính sách với cô nuôi, bảo vệ tại trường mầm non, các khoản thu trong trường học (bắt buộc và thỏa thuận); chính sách phát triển nguồn nhân lực y bác sỹ, và hệ thống cơ sở vật chất trạm, trung tâm y tế…

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến đã nêu. Trong thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục bám sát lãnh đạo Trung ương, Tỉnh uỷ, Nghị quyết HĐND tỉnh để chỉ đạo, điều hành, phân công, giao trách nhiệm cụ thể, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, tập trung tối đa nguồn lực tài chính, giải quyết thủ tục hành chính để sớm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ: Tiếp tục đầu tư phát triển NTM, nông nghiệp, nông thôn; Sớm hoàn thành nhà máy xử lý rác thải đang triển khai xây dựng, tăng cường thanh kiểm tra xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức gây ô nhiễm môi trường; Tập trung xây dựng các tuyến đường (tỉnh lộ (286,279,280), đầu tư xây dựng các tuyến đường xuống cấp; Ưu tiên trùng tu các di tích xuống cấp, đầu tư công trình văn hóa, tâm linh, từng bước hình thành các điểm, tuyến du lịch tâm linh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể; Đảm bảo số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ y, bác sĩ tại cơ sở, hiện đại hóa hệ thống trang thiết bị của các bệnh viện, nâng cao chất lượng hệ thống bệnh viện; Đầu tư phát triển toàn diện giáo dục, chỉ đạo các trường trong toàn tỉnh thực hiện nghiêm tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; Tiếp tục thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đối với người có công, người nghèo; chuẩn bị tốt nhân lực và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Giải quyết đơn thư khiếu nại, bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận sự chuẩn bị và tham gia tốt các nội dung chương trình của các cơ quan đơn vị chức năng góp phần vào thành công của kỳ họp. Đồng chí nêu rõ, năm 2016 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Ngoài các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong các báo cáo, HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tổ chức thực hiện có hiệu quả một số vấn đề sau: Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển công nghiệp, dịch vụ theo hướng nâng cao năng lực cạnh tranh, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn, quy hoạch và phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung; Thực hiện tốt các giải pháp tăng thu ngân sách, quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường; Phát triển toàn diện các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch, phát thanh, truyền hình, giải quyết việc làm, đảm bảo tốt an sinh xã hội và không ngừng cải thiện đời sống nhân dân; Đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tăng cường công tác thanh kiểm tra, công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; Rà soát các cơ chế, chính sách do HĐND, UBND tỉnh đã ban hành thời gian qua, để kịp thời điều chỉnh, bổ sung, đảm bảo phù hợp với pháp luật và điều kiện thực tiễn địa phương, tạo động lực mới góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh và bền vững; Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích  chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, đồng thời chuẩn bị tốt mọi điều kiện, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Nguồn: Báo Bắc Ninh