Sự kiện
Kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV ở tỉnh Bắc Ninh

 Ban hành kèm theo Nghị quyết số 617/NQ-HĐBCQG ngày 08/06/2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia.