Sự kiện
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

          Ngày 6/6, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì và trực tiếp quán triệt một số nội dung.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến phát biểu khai mạc Hội nghị.

         Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các ban, cơ quan, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố và đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 
         Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Nhân Chiến nhấn mạnh: Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân mà trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành.
 
         Trên cơ sở đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành đúng thời gian, tập trung nghiên cứu sâu các chuyên đề để thu được những kết quả thiết thực, nhất là cụ thể hóa, đưa Nghị quyết Đại hội và Chỉ thị của Bộ Chính trị vào thực tiễn nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, đồng thời, vận dụng sáng tạo những quan điểm của Đại hội XII để giải quyết những vấn đề do thực tiễn cuộc sống đặt ra.
 
         Trực tiếp quán triệt chuyên đề về những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Nhân Chiến nêu bật những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và nhìn lại 30 năm đổi mới đất nước từ những thành tựu đến hạn chế, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm. Đồng thời, cũng nêu rõ những mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước giai đoạn 2016 – 2020 đó là tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc và dân chủ XHCN. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Cùng với đó, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc…
 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh quán triệt chuyên đề
về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015.

         Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt chuyên đề về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Trong đó, tập trung vào 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ tới gồm: phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường và động lực phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường tiềm lực khoa học, công nghệ; hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng và đô thị; phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân… qua đó, góp phần nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
 
        Ngày mai (7/6), các đại biểu tiếp tục được nghe các nội dung về: Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chia tổ thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.
Nguồn: http://bacninh.gov.vn/