Sự kiện
Nâng cao chất lượng phục vụ của hệ thống thư viện công cộng

 

Không gian đọc sách tại "Phòng đọc mở" Thư viện tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung rà soát, đề xuất xây dựng, sửa đổi bổ sung cơ chế, chính sách hoặc đề án nhằm tạo điều kiện, khuyến khích hệ thống thư viện công cộng tiến hành hiện đại hóa thư viện, đồng thời xây dựng lộ trình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đảm bảo phù hợp với nhu cầu và điều kiện của địa phương.
 
Tiếp tục kiện toàn, củng cố và hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị của hệ thống thư viện, phòng đọc, tủ sách… đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào quy trình nghiệp vụ thư viện, đảm bảo tính quy chuẩn, chuyên nghiệp hóa trong quá trình xử lý thông tin, nghiệp vụ; phát triển và từng bước ứng dụng phần mềm thư viện trong quản lý và tổ chức khai thác tài liệu, quản lý, theo dõi người sử dụng thư viện (bao gồm việc cấp thẻ thư viện).
 
Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và phát triển vốn tài liệu của thư viện; đa dạng và tăng tỷ lệ vốn tài liệu điện tử, tài liệu số trong tổng vốn tài liệu của thư viện nhằm nâng cao khả năng cung ứng tài liệu với mọi dạng thức cho người đọc không giới hạn về không gian và thời gian.
 
Căn cứ vào điều kiện và tình hình phát triển của địa phương, của tỉnh để tham mưu bổ sung vốn tài liệu điện tử theo các phương thức phù hợp, đảm bảo yêu cầu về chuyên môn, kỹ thuật, thuận lợi trong liên kết với các thư viện khác để hình thành nên cơ sở dữ liệu lớn, đáp ứng tối đa nhu cầu khai thác thông tin của người dân, phục vụ cộng đồng.
 
Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu đổi mới hoạt động của thư viện từ việc cung cấp sản phẩm đến dịch vụ; chú trọng việc xây dựng các sản phẩm thông tin có giá trị gia tăng; hướng dẫn kỹ năng tra cứu, phương pháp khai thác sử dụng thông tin cho người sử dụng; triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ tạo lập các sản phẩm thông tin; tăng cường trao đổi bổ sung nguồn vốn tài liệu; xây dựng thư viện tỉnh là đầu mối trong hoạt động liên kết, chia sẻ nguồn thông tin với loại hình thư viện khác trên địa bàn.
 
Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ thư viện đáp ứng yêu cầu về triển khai ứng dụng CNTT trong lĩnh vực thư viện trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa để huy động nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống thư viện./.

B.M