Sự kiện
Xếp hạng Thư viện tỉnh trực thuộc Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh.

 Ngày 27 tháng 7 năm 2018 Chủ tịch UBND tỉnh đã ký và ban hành Quyết định tạm thời xếp hạng II (Hai) cho Thư viện tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, nhằm tiếp tục kiện toàn và tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đơn vị. Trên cơ sở vị trí, chức năng và nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và trình độ cán bộ; khả năng chuyên môn và kết quả, chất lượng công việc; cơ sở hạ tầng, trang thiết bị của Thư viện tỉnh Bắc Ninh đã đạt được từ khi thành lập đến nay. Theo đó, Thư viện tỉnh Bắc Ninh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh. Thư viện có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động theo quy định tại Quyết định số 111/UB ngày 24/4/1997 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Hiện nay, Thư viện có 22 người làm việc, trong đó có 04 Thạc sỹ, 17 Đại học, 01 Cao đẳng. Cơ cấu tổ chức gồm 04 phòng chuyên môn. Thư viện có trụ sở làm việc riêng, có trang thiết bị đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ với khoảng 150.000 bản sách cùng các cơ sở dữ liệu sách, bài trích báo, tạp chí. Bên cạnh đó, công tác phục vụ bạn đọc thường xuyên được quan tâm. Thư viện tỉnh đã cấp và đổi 4.120 thẻ bạn đọc, phục vụ trên 150.000 lượt bạn đọc tại chỗ và bạn đọc ở cơ sở; luân chuyển trên 300.000 lượt sách báo tại chỗ và trên 40.000 lượt cho các thư viện, tủ sách cơ sở. Thực hiện luân chuyển hàng nghìn lượt sách xuống 200 thư viện cấp huyện, xã và thôn, làng, khu phố; Phối hợp với Bưu điện tỉnh Bắc Ninh luân chuyển sách đến 28 Điểm Bưu điện văn hóa xã theo kế hoạch. Hàng năm đã tổ chức nhiều hoạt động với các hình thức phong phú như: Trưng bày tư liệu nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh; Tổ chức Ngày hội Đọc sách;... Thực hiện chuyên mục giới thiệu Mỗi tuần một cuốn sách trên truyền hình... thu hút được bạn đọc quan tâm theo dõi, góp phần phát triển văn hóa đọc trên địa bàn toàn tỉnh.

(Nguồn:http://snv.bacninh.gov.vn/news/-/details/57424/xep-hang-thu-vien-tinh-truc-thuoc-so-van-hoa-the-thao-va-du-lich)