Sự kiện
Nói chuyện chuyên đề: “Học tập tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vận dụng thực hiện các Nghị quyết TW7, khóa XII của Đảng”

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, sáng ngày 29/8, Thư viện tỉnh Bắc Ninh tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề với chủ đề “Học tập tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vận dụng thực hiện các Nghị quyết TW7, khóa XII của Đảng” do diễn giả GS-TS. Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày. Tới dự buổi nói chuyện chuyên đề có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; lãnh đạo các phòng ban, các đơn vị thuộc Sở cùng toàn thể cán bộ đảng viên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và bạn đọc Thư Viện tỉnh.

 Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Phong cách làm việc và phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh mang đậm dấu ấn riêng của Người, gắn liền với tư tưởng, đạo đức, lối sống, mục đích sống của Người; vừa dân tộc vừa hiện đại, vừa khoa học vừa cách mạng, vừa cao cả vừa thiết thực; thể hiện trong mọi lĩnh vực sống và hoạt động của Người, tạo thành một chỉnh thể nhất quán, có giá trị khoa học, đạo đức, thẩm mỹ; là những bài học quý báu đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết TW7, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại buổi nói chuyện chuyên đề, GS.TS Hoàng Chí Bảo đã truyền tải tới các đại biểu những câu chuyện cảm động và chân thực về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời của vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam – Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ những câu chuyện hết sức bình dị ấy đã toát lên đạo đức, phong cách của một con người vĩ đại. Trong đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, Cần – Kiệm – Liêm – Chính – Chí – Công – Vô tư là những tư tưởng cốt lõi, lời dạy xuyên suốt cuộc đời của Bác Hồ về đạo đức. Qua những bài học tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, GS. TS Hoàng Chí Bảo cũng đã truyền đạt tới các đại biểu về việc vận dụng có hiệu quả các Nghị quyết TW 7 khóa XII, đặc biệt là Nghị quyết về công tác cán bộ. Nghị quyết có mục tiêu tổng quát, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

 Để góp phần thực hiện tốt về công tác cán bộ, xây dựng phong cách làm việc của cán bộ lãnh đạo, chúng ta cần tiếp tục đổi mới giáo dục, nâng cao nhận thức về tư tưởng và phong cách làm việc của Hồ Chí Minh, gắn liền với tiếp tục thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Phải làm cho mọi cán bộ thấy rõ ý nghĩa tầm quan trọng và nội dung yêu cầu của học tập và làm theo phong cách làm việc của Hồ Chi Minh.

Phòng Thông tin - Thư mục