Hướng dẫn
  Kỹ năng giao tiếp trong môi trường thư viện

Giao tiếp ứng xử là một nhu cầu không thể thiếu và luôn gắn kết chặt chẽ với hoạt động của con người. Giao tiếp ứng xử thông minh, lịch lãm và chân thành là bà đỡ cho thành công và danh vọng. Giao tiếp là một quá trình trao đổi thông tin giữa các chủ thể , thông qua ngôn ngữ nói, ngôn ngữ viết và ngôn ngữ biểu cảm, qua đó các chủ thể tham gia giao tiếp luôn hướng tới sự đồng thuận mà mình mong muốn.

  Nội dung và nguyên tắc hướng dẫn thiếu nhi đọc sách trong thư viện

  Đọc sách là một loại hoạt động tinh thần hết sức phức tạp của cá nhân, có sự tham gia của các yếu tố tâm lý: cảm giác, tri giác, biểu t­ượng, trí nhớ, t­ư duy... trong đó ngôn ngữ đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Là một loại hoạt động bên trong bị chi phối bởi tính chất các quá trình tâm lý của cá nhân và hệ thống tri thức kinh nghiệm của họ, hoạt động đọc hư­ớng vào làm thay đổi chính chủ thể. Kết quả của hoạt động đọc là tri thức, giá trị thẩm mỹ, kinh nghiệm xã hội trong sách báo đư­ợc chủ thể lĩnh hội đã tác động, cải biến năng lực và các phẩm chất của chính chủ thể, trong khi đó đối tư­ợng của hoạt động, tức là nội dung tri thức, kinh nghiệm trong sách báo không hề bị hao mòn hay mất mát đi.

  Một số nhận thức cơ bản về chuẩn hóa trong hoạt động thư viện

Trong hoạt động của ngành thư viện, “thống nhất, chuẩn hóa, chia sẻ và hội nhập” đã trở thành phương châm hoạt động của toàn ngành hàng chục năm nay. Bài viết đề cập tới sự cần thiết của chuẩn hóa, đánh giá tình hình xây dựng và thực hiện chuẩn hóa của ngành Thư viện Việt Nam trong những năm qua. Qua đó, tác giả đã đưa ra một số kiến nghị đối với các cấp và các thư viện nhằm phát huy tốt giá trị cảu chuẩn hóa, thiết thực góp phần thúc đẩy sự nghiệp thư viện Việt Nam phát triển mạnh mẽ và hội nhập toàn diện với thư viện thế giới.

  Nâng cao chất lượng công tác phục vụ người đọc

Công tác người đọc hay việc tổ chức phục vụ tài liệu cho người đọc là một hoạt động của thư viện nhằm thúc đẩy, phát triển và thỏa mãn nhu cầu, hứng thú đọc tài liệu thông qua việc tuyên truyền, hướng dẫn và cung cấp tài liệu dưới nhiều hình thức. Công tác người đọc bao gồm các hình thức tổ chức và phương pháp phục vụ người đọc trong và ngoài thư viện. Đồng thời công tác người đọc còn là thước đo hiệu quả luân chuyển tài liệu và tác dụng của nó trong đời sống.

  Một số định hướng về hoạt động nghiệp vụ đối với thư viện cấp huyện trong thời kỳ đổi mới

Thư viện huyện đóng vai trò là cơ quan văn hóa giáo dục quan trọng hàng đầu, là trung tâm thông tin-thư viện-thư mục phục vụ cho học tập, nghiên cứu và sản xuất của nhân dân địa phương có nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến tri thức cho cán bộ và nhân dân... góp phần làm cho nông thôn nhanh chóng phát triển và đổi mới. Với mục tiêu thống nhất, chuẩn hoá, đặc biệt khi các thư viện Việt Nam đang dần hoà nhập với hoạt động của thư viện quốc tế, cần tập trung thực hiện tốt một số hoạt động nghiệp vụ mang tính định hướng phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, văn hoá xã hội trong giai đoạn hiện nay, từng bước nâng cao vị thế xã hội của thư viện huyện.

Nghiệp vụ khác