Thông báo
Thư viện tỉnh Bắc Ninh đã phát hành thư mục chuyên đề về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4.0) được đăng tải tại phần Sản phẩm dịch vụ. Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.