Cơ cấu tổ chức
Chức năng nhiệm vụ các phòng chuyên môn

 

* Phòng Hành chính tổng hợp: Tham mưu, tổ chức thực hiện xây dựng kế hoạch, tài chính-kế toán thống kê-báo cáo, công tác cán bộ, cung ứng vật tư cho sự nghiệp và các hoạt động nội bộ của thư viện. Cung cấp Thẻ bạn đọc. Tổ chức các hoạt động dịch vụ theo chức năng nhiệm vụ của cơ quan và quy định của pháp luật.

* Phòng Phục vụ bạn đọc: Tham mưu tổ chức thực hiện nội dung kho sách, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phục vụ, cung cấp các dịch vụ, đáp ứng yêu cầu về sử dụng vốn tài liệu có trong hoặc ngoài thư viện theo quy định thông qua phòng đọc tổng hợp, phòng đọc báo tạp chí, phòng mượn và các phòng chuyên biệt khác.

* Phòng Thông tin - Thư mục: Tham mưu, tổ chức thực hiện nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện, quản trị mạng, quản lý bảo trì, bảo dưỡng máy tính và các trang thiết bị hiện đại khác. Xử lý và biên soạn ấn phẩm thông tin chọn lọc, các loại thư mục, cung cấp các dịch vụ thông tin, tổ chức các hoạt động tuyên truyền giới thiệu vốn tài  thư viện và các hoạt động thông tin, tuyên truyền khác.

  * Phòng Nghiệp vụ: Tham mưu, tổ chức thực  hiện xây dựng vốn tài liệu bằng ngân sách được cấp hàng năm, nhận bản lưu chiểu xuất bản phẩm địa phương, biếu tặng, tài trợ, trao đổi giữa các thư  viện và các hình thức khác. Thực hiện các chu trình xử lý kỹ thuật vốn tài liệu thư viện theo đúng yêu cầu về tiêu chuẩn nghiệp vụ thư viện. Nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kỹ thuật chuyên môn. Tổ chức luân chuyển vốn tài liệu giữa các thư viện, hướng dẫn tham gia xây dựng mạng lưới thư viện, phòng đọc sách cơ sở, hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thư viện trên địa bàn.

Quy định khác