Cơ cấu tổ chức
 Cơ cấu tổ chức - Chức năng nhiệm vụ chung

       

         I. Cơ cấu tổ chức:

                1. Giám đốc: Nguyễn Thị Luyên

- Điện thoại cơ quan: 02223.811.302

- Địa chỉ email: luyentvtbn@gmail.com

2. Phó Giám đốc: Khúc Thị Thanh Trà

- Điện thoại cơ quan: 02223.822.588

- Địa chỉ email: khucthanhtra@gmail.com

          3. Các phòng chức năng:

* Phòng Hành chính tổng hợp:

- Trưởng phòng: Đặng Thị Thu Hà

- Điện thoại cơ quan: 02223.875.966

- Địa chỉ email: hadangtvbn@gmail.com

* Phòng Thông tin – Thư mục:

- Trưởng phòng: Nguyễn Thị Liên

- Địa chỉ email: lientvtbn@gmail.com

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Tuấn Anh

- Địa chỉ email: ntahagiang@yahoo.com

* Phòng Nghiệp vụ:

- PhóTrưởng phòng phụ trách: Ngô Minh Thịnh

- Địa chỉ email: Mthinhdcl@gmail.com

* Phòng Phục vụ bạn đọc:

- Trưởng phòng: Ngô Thị Ngọc Luân

- Điện thoại cơ quan: 02223.875.554

- Địa chỉ email: ngocluanphuong@gmail.com

- PhóTrưởng phòng: Lê Thị Thúy Giang

  - Địa chỉ email: legiang161183@gmail.com

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Nga

- Địa chỉ email: ngatvbn@gmail.com

II. Chức năng, nhiệm vụ chung:

Thư viện tỉnh Bắc Ninh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch Bắc Ninh, có chức năng thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng chung các tài liệu được xuất bản tại địa phương và nói về địa phương, các tài liệu trong nước và nước ngoài, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng và phát triển địa phương về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thư viện tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Thư viện tỉnh Bắc Ninh có những nhiệm vụ:

Xây dựng quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. Tổ chức phục vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc được sử dụng vốn tài liệu thư viện thông qua các hình thức đọc tại chỗ, mượn về nhà hoặc phục vụ ngoài thư viện phù hợp với nội quy thư viện. Phục vụ miễn phí tài liệu thư viện tại nhà cho người đọc cao tuổi, tàn tật bằng hình thức gửi qua bưu điện hoặc thư viện lưu động theo quy định của Pháp lệnh Thư viện. Xây dựng và phát triển vốn tài liệu phù hợp với đặc điểm tự nhiên, kinh tế, văn hóa của địa phương và đối tượng phục vụ của thư viện. Thu thập, tàng trữ và bảo quản lâu dài các tài liệu được xuất bản tại địa phương và viết về địa phương. Nhận các xuất bản phẩm lưu chiểu tại địa phương do Sở Thông tin và Truyền thông chuyển giao, các bản sao khoá luận, luận văn tốt nghiệp của sinh viên các trường đại học được mở tại địa phương. Xây dựng bộ phận tài liệu dành cho trẻ em, người khiếm thị. Tăng cường nguồn lực thông tin thông qua việc mở rộng sự liên thông giữa thư viện với các thư viện trong nước và ngoài nước bằng hình thức cho mượn, trao đổi tài liệu và kết nối mạng máy tính. Thực hiện việc thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu không còn giá trị sử dụng theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tổ chức và thực hiện công tác tuyên truyền giới thiệu kịp thời, rộng rãi vốn tài liệu thư viện đến mọi người, đặc biệt là các tài liệu phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương; xây dựng phong trào đọc sách, báo trong nhân dân địa phương. Biên soạn và xuất bản các ấn phẩm thông tin - thư mục, thông tin có chọn lọc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đối tượng phục vụ của thư viện. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện; tham gia xây dựng và phát triển mạng thông tin - thư viện của hệ thống thư viện công cộng. Hướng dẫn, tư vấn tổ chức thư viện; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện; tổ chức luân chuyển sách, báo; chủ trì, phối hợp hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ với các thư viện khác của địa phương. Tổ chức các hoạt động, dịch vụ có thu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật. Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của thư viện với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch và cấp có thẩm quyền. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc Sở và pháp luật về quản lý, sử dụng và giải quyết chế độ, chính sách đối với đội ngũ viên chức, lao động của Thư viện theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh. Quản lý, sử dụng tài sản, tài chính của Thư viện theo quy định của pháp luật. Được tiếp nhận, sử dụng các nguồn tài trợ, ủng hộ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở và cấp có thẩm quyền giao.

 

 

Quy định khác