Khảo sát chất lượng dịch vụ cấp thẻ trực tuyến
Câu 1 : Dịch vụ đăng ký thẻ trực tuyến có dễ sử dụng không ?


Câu 2 : Thời gian chờ cấp thẻ có hợp lý không ?

Câu 3 : Thủ tục đăng ký có phức tạp không ?

Vui lòng nhập mã xác thực : (*)