Bài trích

     NGUYÊN ĐỨC . Xã hội hóa thể thao ở Bắc Ninh: Động lực phát triển phong trào TDTT // Thể thao Việt Nam. - 2016. - Ngày 4 tháng 11. - Tr 5. Số 45
     Bài viết về công tác xã hội hóa thể thao ở Bắc Ninh, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển.
                                                             DDC: 796.44/X100HBài trích khác