Bài trích

     NGUYỄN SƠN . Dồn điền đổi thửa ở Mộ Đạo: Thành công từ sự đồng thuận // Kinh tế nông thôn. - 2016. - Ngày 4 tháng 11. - Tr 2. Số 45
     Bài viết về những đổi thay tích cực trong việc dồn điền đổi thửa ở xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và thu nhập của nông dân, là tiền đề để đưa cơ giới hóa và áp dụng tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất.
                                                             DDC: 307.1/D454ĐBài trích khác