Bài trích

     NGUYỄN SƠN . Phương Liễu chuyển mình // Kinh tế nông thôn. - 2016. - Ngày 4 tháng 11. - Tr 2. Số 45
     Bài viết về những kết quả đã đạt được trong chặng đường hơn 5 năm xây dựng Nông thôn mới tại xã Phương Liễu, huyện Quế Võ.
                                                             DDC: 307.1/PH561LBài trích khác