Bài trích

     DƯƠNG ANH NHƯ . Hội Làm vườn Bắc Ninh: Phát triển VAC chuyên canh, đa canh // Kinh tế nông thôn. - 2016. - Ngày 4 tháng 11. - Tr 8. Số 45
     Bài viết về những kết quả đã đạt được của Hội Làm vườn tỉnh Bắc Ninh trong những năm qua và trong nhiệm kỳ 2016-2021. Hội Làm vườn tỉnh Bắc Ninh tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh từ cơ sở, phát triển VAC chuyên canh, đa canh...
                                                             DDC: 635/H452LBài trích khác