Bài trích

     CHÍ VỊNH . Tạo bước đột phá trong chăn nuôi ở Bắc Ninh : Xây dựng nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn// // Nhân dân. - 2016. - Ngày 8 tháng 11. - Tr 2. Số 22318
     Bài viết về việc thay đổi phương thức chăn nuôi và hướng đến sản phẩm an toàn tại các trang trại ở Bắc Ninh đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần cải thiện đời sống của người dân.
                                                             DDC: 636.009597/T108BBài trích khác