Bài trích

     TTH . Sở NN và PTNT Bắc Ninh: Tăng cường thanh tra chất lượng công trình xây dựng cơ bản // Thanh tra. - 2017. - Ngày 17 tháng 2. - Tr 5. Số 14
     Bài viết về những kết quả đã đạt được trong công tác Thanh tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Ninh năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 là tăng cường thanh tra chất lượng công trình xây dựng cơ bản.
                                                             DDC: 352.809597/S460NBài trích khác