Bài trích

     TTH . Sở Xây dựng Bắc Ninh: Thu hồi về ngân sách hơn 970 triệu đồng // Thanh tra. - 2017. - Ngày 21 tháng 2. - Tr 5. Số 15
     Năm 2016, Thanh tra Sở Xây dựng Bắc Ninh đã thực hiện 6 cuộc thanh tra, 22 cuộc kiểm tra theo kế hoạch. Thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra đã thu hồi về ngân sách Nhà nước số tiền hơn 660 triệu đồng, đề nghị giảm trừ hơn 7 tỷ đồng. Năm 2017, dự kiến sẽ triển khai 8 cuộc thanh tra và 24 cuộc kiểm tra theo kế hoạch.
                                                             DDC: 352.809597/S460XBài trích khác