Bài trích

     TRẦN QUANG . Quê hương quan họ "dệt trang sử mới" // Nông thôn ngày nay. - 2017. - Ngày 6 tháng 4. - Tr 20. Số 82+83+84
     Bài viết về những kết quả đã đạt được của tỉnh Bắc Ninh sau 5 năm triển khai xây dựng Nông thôn mới, đến nay, tỉnh Bắc Ninh có 2 huyện đạt chuẩn Nông thôn mới là Tiên Du và Từ Sơn; 35 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, bằng 36,1% tổng số xã, cao hơn mức chung của vùng đồng bằng sông Hồng 12,6%.
                                                             DDC: 307.1/QU250HBài trích khác