Bài trích

     ĐỨC THỊNH . Thành triệu phú nhờ "3 cùng" với trồng nấm // Nông thôn ngày nay. - 2017. - Ngày 24 tháng 4. - Tr 12. Số 97
     Bài viết về mô hình trồng nấm của ông Phùng Văn Vịnh, ở thôn Huề Đông, xã Đại Lai, huyện Gia Bình.
                                                             DDC: 635/TH107TRBài trích khác