Bài trích

     KIẾN NGHĨA . Khi hội làng Đông Hồ vắng tranh dân gian // Tiền phong. - 2017. - Ngày 16 tháng 4. - Tr 11. Số 106
     Bài và ảnh về hội làng Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, với các sản phẩm vàng mã tinh xảo đang lấn át tranh dân gian Đông Hồ.
                                                             DDC: 394.26/KH300HBài trích khác