Bài trích

     VI NHƯ . Bắc Ninh phát triển du lịch gắn với văn hóa quan họ // Nhà báo và Công luận. - 2017. - Ngày 28 tháng 4. - Tr 42. Số 17+18
     Bài viết về vùng quê Kinh Bắc - Bắc Ninh với việc phát triển du lịch gắn với văn hóa quan họ - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
                                                             DDC: 782.42162009597/B113NBài trích khác