Bài trích

     Tin tức từ giáo phận // TC.Người Công giáo Việt Nam. - 2017. - Ngày 16 tháng 4. - Tr 7. Số 16
     Ngày 23/3, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt S.J, Giám mục giáo phận Bắc Ninh chủ sự thánh lễ tạ ơn và long trọng công bố Sắc lệnh phê chuẩn Hiến chương của Hiệp hội Đức Mẹ Hiệp Nhất Bắc Ninh.
                                                             DDC: 230.009597/T311TBài trích khác