Bài trích

     PV . Sẻ chia yêu thương với trẻ tự kỷ // Nhân dân. - 2017. - Ngày 3 tháng 4. - Tr 3. Số 22461
     Ngày 2/4, Cung Thiếu nhi Hà Nội tổ chức Ngày hội "Vòng tay yêu thương" lần thứ 3, năm 2017. Ngày hội có sự tham gia của hàng trăm trẻ mắc chứng tự kỷ đến từ 21 trường, trung tâm đang can thiệp cho trẻ tự kỷ trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành phố, trong đó có Bắc Ninh. (Nội dung còn được phản ánh trên báo: Thanh niên, số 93).
                                                             DDC: 371.94/S200CHBài trích khác