Bài trích

     DƯƠNG ĐỨC NGHIÊM . Bắc Ninh: Nhân lực y tế cần được tuyển chọn, đào tạo bài bản : Chuyển động // // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 21 tháng 4. - Tr 4. Số 111
     Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh vừa tổ chức Hội thảo với chủ đề "Vai trò của HĐND tỉnh trong ban hành chính sách về y tế cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu trên địa bàn".
                                                             DDC: 353.609597/B113NBài trích khác