Bài trích

     MAI PHƯƠNG . Bắc Ninh: 100% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch // Lao động xã hội. - 2017. - Ngày 4 tháng 4. - Tr 16. Số 41
     Tính đến hết năm 2016, tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đạt trên 98%. Dự kiến cuối năm 2017, số hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch tập trung đạt 100%.
                                                             DDC: 628.1/B113NBài trích khác