Bài trích

     HOÀNG LONG . Bắc Ninh: Đẩy mạnh cung cấp nước sạch, tập trung phục vụ nông thôn // Nhà báo và Công luận. - 2017. - Ngày 28 tháng 4. - Tr 43. Số 17+18
     Bài viết về việc đẩy mạnh huy động nguồn lực, đầu tư các phương án cấp nước hiện đại, hiệu quả, an toàn và bền vững, góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trong khu vực nông thôn tại tỉnh Bắc Ninh.
                                                             DDC: 628.1/B113NBài trích khác