Bài trích

     HẢI NHI . Bắc Ninh với mô hình "3 sạch" // Đại đoàn kết. - 2017. - Ngày 7 tháng 4. - Tr 4. Số 97
     Bài viết về mô hình "Khu phố 3 sạch" của Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Bắc Ninh nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng TP Bắc Ninh xanh, sạch, đẹp, văn minh.
                                                             DDC: 363.7009597/B113NBài trích khác