Bài trích

     THÁI HÙNG . Bắc Ninh: Công bố danh mục 30 nguồn nước phải bảo vệ // Gia đình và xã hội. - 2017. - Ngày 4 tháng 4. - Tr 15. Số 40
     Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh vừa công bố danh mục nguồn nước cần lập hành lang bảo vệ bao gồm 10 sông và 20 ao, hồ trên địa bàn TP Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn và triển khai thực hiện dự án điều tra, đánh giá hiện trạng và giải pháp quản lý, sử dụng ao, hồ, đầm trên địa bàn tỉnh.
                                                             DDC: 354.309597/B113NBài trích khác