Bài trích

     NGUYỄN QUỐC LẬP . Thơ Người cao tuổi // Người cao tuổi. - 2017. - Ngày 5 tháng 4. - Tr 8. Số 54
     Chùm thơ của tác giả ở huyện Thuận Thành.
                                                             DDC: 895.922134/TH460NGBài trích khác