Bài trích

     TRẦN VĂN ÚC . Trang thơ Người cao tuổi // Người cao tuổi. - 2017. - Ngày 14 tháng 4. - Tr 9. Số 60
     Chùm thơ của tác giả quê ở huyện Thuận Thành.
                                                             DDC: 895.922134/TR106THBài trích khác