Bài trích

     NGUYỄN THANH KIM . Lưu luyến // Văn nghệ. - 2017. - Ngày 22 tháng 4. - Tr 9. Số 16
     Bài thơ của tác giả quê ở Bắc Ninh.
                                                             DDC: 895.922134/L566LBài trích khác