Bài trích

     HỒNG THỦY . Ô nhiễm ở Khắc Niệm ngày càng trầm trọng // Nông nghiệp Việt Nam. - 2017. - Ngày 21 tháng 7. - Tr 4. Số 145
     Bài phản ánh tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng ở làng bún Khắc Niệm, TP Bắc Ninh và những giải pháp của chính quyền địa phương nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại đây.
                                                             DDC: 363.73/Ô450NHBài trích khác