Bài trích

     VŨ TỪ TRANG . Ẩn ức // Văn nghệ. - 2017. - Ngày 12 tháng 8. - Tr 9. Số 32
     Bài thơ của tác giả quê ở Bắc Ninh.
                                                             DDC: 895.922134/Â121ƯBài trích khác