Bài trích

     SONG NGƯ . Quan họ - "điểm sáng" trong dân ca Việt Nam // Người tiêu dùng. - 2017. - Ngày 7-10 tháng 8. - Tr 29. Số 355
     Bài viết về vẻ đẹp và sức hấp dẫn của dân ca Quan họ.
                                                             DDC: 782.42162009597/QU105HBài trích khác