Bài trích

     ĐỨC THỊNH . Ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính Trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư: Hội Nông dân phải là nòng cốt trong phong trào trồng cây // Nông thôn ngày nay. - 2018. - Ngày 26 tháng 2. - Tr 8. Số 49
     Bài phát biểu của ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Lễ phát động Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ ở Lăng Kinh Dương Vương, huyện Thuận Thành.
                                                             DDC: 394.26/Ô455TRBài trích khác