Bài trích

     AQUA . Năm 2017, Bắc Ninh tuyển mới gần 50.000 người học nghề // Giáo dục và thời đại. - 2018. - Ngày 28 tháng 2. - Tr 13. Số 51
     Bài viết về những kết quả đã đạt được trong việc thu hút người học nghề tại các cơ sở đào tạo nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong năm 2017.
                                                             DDC: 373.246/N114HBài trích khác