Bài trích

     XC . Tổ chức lễ hội văn minh, ý nghĩa : Vấn đề hôm nay// // Tuần Tin tức. - 2018. - Ngày 22 tháng 2. - Tr 4. Số 8
     Bài viết về công tác tổ chức và tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân khi tham gia lễ hội ở các địa phương. Theo đó, đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh cam kết loại bỏ cá cược chọi gà ở hội Lim và hạn chế đốt vàng mã ở Đền Bà Chúa kho.
                                                             DDC: 394.26/T450CHBài trích khác