Bài trích

     MINH HẰNG . Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh: 15 năm một chặng đường : Đời sống - xã hội// // Nhà báo và công luận. - 2018. - Ngày 1 - 7 tháng 6. - Tr 12. Số 22
     Bài viết về 15 năm xây dựng và phát triển của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh.
                                                             DDC: 354.309597/S460TBài trích khác