Bài trích

     Đổi tên Hội Làm vườn tỉnh Bắc Ninh : Tin hoạt động Hội// // Kinh tế nông thôn. - 2018. - Ngày 1 tháng 6. - Tr 4. Số 22
     Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh đã ký Quyết định số 658/QĐ-UBND về việc cho phép đổi tên Hội Làm vườn tỉnh Bắc Ninh thành Hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Ninh (gọi tắt là Hội Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh).
                                                             DDC: 352.209597/Đ452TBài trích khác