Bài trích

     PHƯƠNG HOA . Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao : Chuyên trang Hội đồng Nhân dân và cử tri Bắc Ninh// // Đại biểu nhân dân. - 2018. - Ngày 4 tháng 6. - Tr 6. Số 155
     Bài viết về những kết quả đã đạt được của tỉnh Bắc Ninh trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua sự giám sát, hỗ trợ, điều chỉnh của HĐND tỉnh Bắc Ninh.
                                                             DDC: 352.209597/PH110TRBài trích khác