Tin tức
Thư viện thị xã Từ Sơn

Giới thiệu

 - Thời gian thành lập: Tái thành lập năm 2004

 - Vốn tài liệu: sách 10.105 bản; báo, tạp chí 17 loại

 - Số lượng cán bộ: 2 người

 - Phục vụ bạn đọc: Thẻ bạn đọc/ năm: 230 thẻ; lượt bạn đọc/ năm: 11.200 lượt; lượt

sách báo luân chuyển/ năm: 75.108 lượt; phục vụ luân chuyển sách xuống các điểm

bưu điện văn hoá xã, tủ sách pháp luật: 4 lần/ năm( mỗi lần 400 - 500 bản).

- Kinh phí hoạt động/ năm: 30.000.000

- Ứng dụng CNTT: chưa ứng dụng CNTT vào hoạt động thư viện

Liên hệ

 - Địa chỉ: Phố Trần Phú, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn

 - Điện thoại: 0241 3 760 252

Các tin khác