Tin tức
Thư viện huyện Quế Võ

Giới thiệu

- Thời gian thành lập: 1998

- Vốn tài liệu: sách 9375 bản; báo, tạp chí: 10 loại

- Số lượng cán bộ: 01 ( Trung cấp thư viện)

- Phục vụ bạn đọc: thẻ bạn đọc/ năm: 150 thẻ; lượt bạn đọc/ năm: 6920; lượt sách

báo luân chuyển/ năm 28640 lượt; phục vụ luân chuyển xuống các điểm bưu điện

văn hoá xã, tủ sách pháp luật: 4 lần/ năm.

- Ứng dụng CNTT: chưa ứng dụng CNTT vào hoạt động thư viện

Liên hệ

Địa chỉ: Trung tâm Văn hoá, TT phố mới, huyện Quế Võ

Điện thoại: 0241 3 614 747

Các tin khác