Tin tức
Thư viện huyện Thuận Thành

Giới thiệu

- Thời gian thành lập:

- Vốn tài liệu: sách 7963 bản( tính từ năm 2006); báo, tạp chí: 12 loại

- Số lượng cán bộ: 02 (Trung cấp thư viện; Đại học Bảo tồn bảo tàng)

- Phục vụ bạn đọc: Thẻ bạn đọc/ năm: 115 thẻ; lượt bạn đọc/ năm: 5300 lượt; lượt

sách, báo luân chuyên/ năm 18930 lượt; phục vụ luân chuyển sách, báo xuống các

điểm bưu điện văn hoá xã, tủ sách pháp luật: 4 lần/ năm.

- Ứng dụng CNTT: chưa ứng dụng CNTT vào hoạt động thư viện

Liên hệ

Địa chỉ: Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành

Các tin khác